Hnh Ảnh Sinh Hoạt HQ503 ở Nam California

Hng, Trọng, Quốc

Trọng, Hong, Hng, Quốc

Gửi Qu Nin Trưởng v cc bạn hnh chụp cc cựu HQ503 v b quả phụ Chung Tấn Cang trong ngy

họp mặt cc thủy thủ gi cn nhớ biển. Nhn tiện cn gặp lại được cựu HT HQ500 Đại T Dinh Kha 8.

P. Quốc

Inline image 4

Inline image 5  

Inline image 6  

Inline image 7

Mời xem tiếp Sinh Hoạt HQ503

Trở lại