Mỹ bác b yêu sách “Lưỡi ḅ” ca Trung Quc trên Bin Đông

Khu trục hạm USS Mustin đi vào bên trong phạm vi 12 hải lư của quần đảo Hoàng Sa hôm 28/5/2020. (H́nh: US Navy)

NEW YORK, Hoa Kỳ (NV) .- M gi công hàm cho LHQ bác b yêu sách ch quyn ngang ngược trên Bin Đông theo h́nh “Lưỡi ḅ” ca Trung Quc v́ nó trái vi lut l quc tế, phn nh qua Công ước v Lut Bin.

Hôm Th Hai mùng 1 Tháng Sáu, đi s M ti LHQ Kelly Craft đă gi công hàm cho tng thư kư LHQ António Guterres. Bc công hàm phn bác li công hàm ca Trung Quc gi LHQ ngày 12/12/2019 chng công hàm ca Malaysia gi cho Cao y LHQ v Gii hn Thm Lc đa đ ngày 12/12/2019.

“Hoa Kỳ bác b (reject) nhng tuyên b v Bin Đông (ca Trung Quc) v́ nó mâu thun ( inconsistent) vi lut quc tế như phn nh trong Công ước Quc tế v Lut Bin 1982”. Bc công hàm ca chính ph M viết.

Ngoi trưởng M Mike Pompeo ph biến bc công hàm trên trang Twitter cá nhân và b́nh lun rng “Hoa Kỳ bác b yêu sách ch quyn bt hp pháp ca Trung Quc trên Bin Đông ti LHQ. Chúng ta bác b nhng yêu sách đó v́ chúng va bt hp pháp va nguy him. Các nước thành viên LHQ cn phi đoàn kết đ duy tŕ lut l quc tế và t do trên các vùng bin. T do và m ti khu vc n đ – Thái B́nh Dương”.

Bc công hàm ca chính ph M được gi cho LHQ sau mt chui nhng công hàm ca c Indonesia và Vit Nam, dn dp đy Bc Kinh vào thế k thù chung ca nhiu nước ASEAN tranh chp bin đo ch không riêng ǵ tranh chp bá ch vi M khu vc.

Mi ngày 26 Tháng Năm va qua, chính ph Indonesia gi công hàm đến LHQ nói rng tuyên b ch quyn “quyn lch s” v theo 9 đon ni li ging h́nh “Lưỡi ḅ” ca Trung Quc trên Bin Đông “rơ ràng thiếu căn bn pháp lư quc tế”. Cho nên, Indonesia “không b ràng buc bi nhng tuyên b ch quyn vi phm lut l quc tế” được hiu qua Công ước quc tế v Lut Bin (UNCLOS).

 

Công hàm ngoi giao ca chính ph M gi Tng thư kư LHQ bác b yêu sách ch quyn Bin Đông ca Trung Quc. (H́nh: Twitter/Pompeo)

Trước đó, cui Tháng Ba, Hà Ni đă gi công hàm ti Tng thư kư LHQ bác b yêu sách ch quyn “Lưỡi ḅ” ca Bc Kinh trên Bin Đông.

Trước phn ng ca Vit Nam, Bc Kinh gia tăng thách đ khi tuyên b thành lp hai thành ph cp huyn “Tây Sa” tc Hoàng Sa và “Nam Sa” tc Trường Sa. Đng thi li c̣n loan báo đt tên cho 80 thc th ngm dưới bin nm trong thm lc đa Vit Nam và Phi Lut Tân.

Gn đây, có tin Bc Kinh bn tiếng đă có kế hoch tuyên b Vùng Nhn Dng Pḥng Không (ADIZ) trên Bin Đông mà nếu điu này xy đến s dn đến căng thng nghiêm trng, hay ti t hơn, xung đt vơ trang, khu vc.

Công hàm ca chính ph M gi LHQ là hành đng ngoi giao tiếp ni theo chui các hành đng quân s liên tc trên Bin Đông my tháng gn đây cho hiu Hoa Thnh Đn gia tăng áp lc vi Bc Kinh v mi mt, buc Bc Kinh tuân th lut chơi quc tế.(TN)

 

Trở lại