Chuyên gia Đc: Ngưi Hng Kông ch có 2 con đưng, Tng thng Trump không có la chn nào khác

Minh Thanh

 

Ngày 27/5, ti trung tâm Hng Kông, cnh sát Hng Kông đă hành đng nhm gii tán nhng ngưi biu t́nh phn đi vic ĐCSTQ đy mnh Lut Quc ca. 

Kế hoch thúc đy mnh m Lut An ninh Quc gia Hng Kông ca Đng Cng sn Trung Quc (ĐCSTQ) khiến dư lun đc bit chú ư. Trong mt cuc phng vn đc quyn vi truyn thông Đc, chuyên gia v các vn đ Hng Kông, ông Heribert Dieter đă thng thn cho biết ngưi Hng Kông hin ch có hai con đưng: hoc là lng l chp nhn s phn hoc đu tranh đến cùng; Chính ph M phi ngăn chn hành đng ca Bc Kinh, nếu không ch có th hy b đăi ng đc bit ca Hoa Kỳ dành cho Hng Kông; v vn đ này, Tng thng Trump không có la chn nào khác.

Ngày 26/5, Giáo sư Heribert Dieter, chuyên gia ca T chc Khoa hc và Chính tr Berlin (SWP) va t Hng Kông tr v Đc, đă chp nhn mt cuc phng vn đc quyn vi hăng truyn thông Deutsche Welle. Trưc tiên, ông Dieter bày t ông "rt sc” trưc quyết đnh ca chính ph Trung Quc v vic xây dng cái gi là "Lut an ninh quc gia" đi vi Hng Kông. Ông thng thn tuyên b rng hành đng ca ĐCSTQ rơ ràng là “đt du chm hết” cho v thế đc bit ca Hng Kông trên thế gii, là mt bưc dch chuyn ln ri khi “mt quc gia, hai chế đ” và cáo bit th chế cũng như v thế đc bit hin ti ca Hng Kông. Ông nói: "Điu này có nghĩa là Hng Kông mà chúng ta vn quen thuc sp kết thúc".

Ông Dieter phân tích rng ĐCSTQ đưa ra quyết đnh như vy vào thi đim hin ti ch yếu v́ hai lư do: Th nht, các cuc biu t́nh kéo dài nhiu tháng năm ngoái ti Hng Kông khiến Bc Kinh rt lo lng, s rng xu thế này s lan sang Trung Quc đi lc; Th hai, phe chính ph đă b tht bi thm hi trong cuc bu c Hi đng qun Hng Kông vào tháng 11 năm ngoái, chính quyn Bc Kinh s rng cuc bu c Hi đng Lp pháp Hng Kông vào đu tháng 9 năm nay s lp li nhng sai lm tương t, và s không có kh năng thay đi các quy đnh liên quan đến an ninh quc gia thông qua Hi đng này. Ngoài ra, hin ti, tt c các quc gia trên thế gii đang bn rn chng dch bnh viêm phi Vũ Hán ti nưc ḿnh. ĐCSTQ cho rng vic đưa ra Lut An ninh quc gia Hng Kông vào thi đim này th́ s chú ư và áp lc t cng đng quc tế s thp hơn.

Ông Dieter nhn mnh rng theo ‘Tuyên b chung Trung - Anh năm 1984’, Trung Quc có nghĩa v duy tŕ quyn t tr ca Hng Kông, và Lut An ninh Quc gia mà ĐCSTQ hin đang lên kế hoch s phá v nguyên tc này. Đây là tiếng c̣i báo đng cho cng đng quc tế.

Ông đc bit đ cp rng Hoa Kỳ đă thông qua "Đo lut Chính sách Hoa Kỳ - Hng Kông" khong 30 năm trưc. Theo đo lut này, chính ph Hoa Kỳ đă cp cho Hng Kông đăi ng đc bit so vi các khu vc khác ca Trung Quc đi lc. Điu kin quan trng đ đưc hưng ưu đăi đc bit này là phi duy tŕ quyn t tr ca Hng Kông, hoc ít nht là Hng Kông có s trung lp v tư pháp. Nếu Bc Kinh tiếp tc can thip trc tiếp vào các vn đ ni b ca Hng Kông như hin ti, Tng thng M s phi hy b ưu đăi đc bit vi Hng Kông. “Đi vi vn đ này, Tng thng M không có cách nào khác, ông phi làm như vy", ông Dieter cho biết.

Nói v tác đng chính tr mà Lut An ninh Quc gia có th đem ti cho Hng Kông, ông Dieter nói rng cuc đi đu ngày càng tăng gia ngưi biu t́nh Hng Kông và chính ph là "có th tưng tưng đưc".

Ông đă phân tích và ch ra: Đu tiên, năm ngoái, các cuc biu t́nh vn chưa mang li kết qu kh quan cho ngưi dân Hng Kông. Nhiu ngưi Hng Kông tc gin và tuyt vng v mt báo cáo vào tun trưc đến t y ban Đc lp nhm bênh vc cnh sát trong cuc biu t́nh năm ngoái. Cùng vi dch bnh năm nay, nhiu ngưi Hng Kông cm thy bt lc và tht vng, và cm xúc phc tp này có th khiến mt s ngưi "hành đng".

Ông Dieter nói: "Đi vi người Hng Kông, hin ti ch có hai con đường: hoc là im lng, chp nhn s phn; hoc chn cách tiếp tc chng li Bc Kinh".

Cui cùng, ông Dieter kêu gi các quc gia dân ch phương Tây cn có hành đng đi vi vn đ Hng Kông. Đc bit, Liên minh châu Âu (EU) không ch nên bày t "s hi tiếc" đi vi s phát trin Hng Kông, mà nên cùng vi Hoa Kỳ "xem xét các giá tr ct lơi ca quan h đi tác xuyên Đi Tây Dương", cn có hành đng thiết thc đ h tr chế đ dân ch cũng như n lc v́ quyn li t do ca Hng Kông và người dân Hng Kông.

Ông nói rng cuc đi đu gia các nước dân ch phương Tây và chính quyn ĐCSTQ "ngày càng hung hăng" là không th tránh khi. T lâu, EU đă ch́m đm trong huyn tưởng, c gng duy tŕ "mi quan h tt đp và gn gũi" vi c chính ph Hoa Kỳ và Trung Quc. Nhưng cho đến bây gi, nếu EU "không mun bán đng linh hn ca chính ḿnh", th́ không th tiếp tc duy tŕ quan h vi chính quyn đc tài này như trước. Hin ti, EU không có tuyến đường trung gian đ đi.

Ông nói: "Trong tài liu chiến lược tháng 3 năm 2019, EU rơ ràng đă tách ri khi Trung Quc và coi Trung Quc là đi th cnh tranh v th chế. Bây gi đă đến lúc phi có hành đng đi vi nhng đánh giá sơ b này".

Ngoài ra, điu đáng nói là cng đng quc tế đă ngày càng lên án kế hoch đưa ra Lut An ninh Quc gia ca ĐCSTQ. Hin đă có 198 chính tr gia t 23 quc gia đă cùng đưa ra mt tuyên b kêu gi các chính ph dân ch phương Tây đoàn kết chng li chế đ đc tài toàn tr ca ĐCSTQ.

Mt bài b́nh lun có ch kư ca tng biên tp kênh truyn thông Le Monde ca Đc đă thng thng tuyên b: "Hng Kông là Tây Berlin", mi đe da đi ca ĐCSTQ đi vi t do c̣n nghiêm trng hơn nhiu so vi dch bnh viêm phi Vũ Hán.

Bài báo viết: "Sm hay mun chúng ta s đánh bi virus Corona Vũ Hán, nhưng s theo đui quyn lc ca chính quyn Bc Kinh luôn là mt mi nguy him". Bài báo nhn mnh rng "chế đ đc tài và chuyên quyn luôn có ư đ li dng phương thc bo lc đ đt ngày càng nhiu người dưới quyn kim soát ca ḿnh. Lch s thế gii đă cho chúng ta thy điu này: đ có th ngăn chn chế đ đc tài không th dùng ti s tha hip, mà là mt bàn tay st kiên quyết không di chuyn".

Báo Epoch Times ch ra rng sau khi chng kiến thm ha ln do đi dch virus Corona Vũ Hán gây ra cho Hoa Kỳ, người dân M đă cm thy chế đ toàn tr ĐCSTQ là mi đe da chết người đi vi người M. Vic đưa ra Lut An ninh Quc gia Hng Kông càng gia tăng thêm s phn đi ĐCSTQ trong dân chúng M. Tt c điu này cho thy rng bt k ai tr thành tng thng sau cuc bu c vào tháng 11 năm nay, vic "đi phó cng rn vi ĐCSTQ" s tr thành quc sách ca Hoa Kỳ.

Minh Thanh  

 

Trở lại