Vén Màn Bí Mật Âm Mưu Đảo Chánh Mới Nhất của Deep State-Unraveling the Latest Deep State Coup -- By Larry Johnson

Vừa nhận được bài gửi đến, chuyển lên diễn đàn ngay,

Hy vọng sẽ có giờ t́m hiểu thêm hoặc từ từ rồi cũng sẽ được biết thêm về sự thể của câu chuyện.

Dạ Hương

Unraveling the Latest Deep State Coup -- By Larry Johnson

16/11/2020, Larry Johnson

Vén Màn Bí Mật Âm Mưu Đảo Chánh Mới Nhất của Deep State

Sự dũng cảm, cũng như sự thông minh tuyệt vời của hai vị bà luật sư Sidney PowellThượng Nghị Sỹ Louis Gohmert đă tạo ra một cơn sóng dư luận trong những ngày qua với ḍng tweet này (tức "Vén Màn Bí Mật Âm Mưu Đảo Chánh Mới Nhất của Deep State")

Sau khi đọc, tôi không thể hiểu nội dung.

Xin cho tôi giải thích.

Tôi đă có bốn năm làm việc cho Cơ Quan Chống Khủng Bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (bây giờ là Cục Chống Khủng Bố ).

Tôi là một trong hai nhân viên làm việc trực tiếp với FBI điều tra vụ khủng bố đánh bom chuyến bay Pan Am 103.

Qua kinh nghiệm này, tôi đă được biết các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ không thể hoạt động ở những quốc gia khác, nếu không được các quốc gia này cho phép.

Tôi cũng đă có 22 năm kinh nghiệm viết kịch bản các thao dượt chống khủng bố cho những chiến dịch đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ.

Công việc của tôi là mô phỏng sự liên lạc của Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ Quán trong t́nh trang dầu sôi lửa bỏng của tấn công khủng bố.

Và do vậy, tôi có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn làm việc với hành pháp Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ và các Đại Sứ Quán dê giải quyết các khúc mắc khi Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ muốn theo đuổi một mục tiêu hành pháp hay một chiến dịch của quân đội ở một quốc gia khác.

Tại Đức Quốc, quân Đội Hoa Kỳ đă không làm một chiến dịch đột kích vào công ty Scytl hoặc các văn pḥng hay máy chủ của công ty Dominion. Họ là ngoại nhân và chúng ta phải hành động theo pháp luật của Đức.

Hơn nữa, Quân Đội Hoa Kỳ không có quyền hành pháp đối với các thực thể nêu trên.

Vậy chuyện ǵ đă xảy ra?

Tôi được thông báo đáng tin cậy rằng một đơn vị dưới quyền của USEUCOM (tức Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Bộ Tư Lệnh Châu Âu) đă thực sự thực hiện một chiến dịch thu giữ các máy chủ.

Nhưng những máy chủ này là của CIA, không phải của Dominion và Scytl.

Quân Đội Hoa Kỳ có toàn quyền thực thi việc này, v́ tất cả các hoạt động của CIA ở Châu Âu được ngụy trang dưới vỏ bọc của quân đội.

Nói cách khác, các nhân viên CIA đă được xác tính với chính quyền Đức Quốc (và với những người cần biết) là nhân quyên của quân đội hoặc là chuyên gia.

Những chiến dịch kiểu này sẽ có sự hiện diện của hành pháp Hoa Kỳ để thu thâp những bằng chứng.

Điều này có nghĩa là các bằng chứng thuộc quyền quản lư của Bộ Tư Pháp thông qua Văn Pḥng Thượng Thẩm (US Attorneys?) và có thể sử dụng ở ṭa án hoặc các tố tụng tư pháp khác.

Đây không phải là lần đầu tiên một đơn vị quân đội trực thuộc Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Bộ Tư Lệnh Châu Âu đă buộc một một trụ sở của CIA phải giao nộp bằng chứng.

Một người bạn thân của tôi (một nhân viên Cục Pḥng Chống Ma Túy hồi hưu) đă cho tôi biết về trường hợp ông ấy, được Quân Đội Hoa Kỳ bảo chứng, đă vào một trụ sở của CIA ở Frankfurt để tịch thu bằng chứng mà CIA cố t́nh giấu diếm (việc này xảy ra vào thập niên 1980).

-----------------------------------------

Unraveling the Latest Deep State Coup

By Larry Johnson

Published November 16

The courageous, brilliant duo of Sidney Powell and Congressman Louis Gohmert stirred up a bit of a storm in the last few days with this tweet

When I saw this it did not make sense. Let me explain.

I spent four years working at State Department’s Office of Counter Terrorism (now it is the Bureau of Counter Terrorism).

I was one of two officers who dealt directly with the FBI in the investigation of the terrorist bombing of Pan Am 103.

I learned through this experience that US law enforcement cannot operate in other countries without the permission of those countries.

I also spent 22 years scripting terrorism exercises for U.S. military special operations.

My job was to replicate State Department and Embassy communications that would occur during a terrorist crisis.

So, I have a lot of experience in working real world with US law enforcement, US military and our Embassies in sorting out the issues that arise when the United States wants to pursue a law enforcement or military operation in a foreign country.

The U.S. Army did not conduct a raid in Germany on either Sctyl or Dominion offices or servers.

They are foreign nationals and we must operate in accordance with German law.

Moreover, the U.S. Army does not have law enforcement powers with respect to such entities.

So what happened?

I am reliably informed that a unit under the command of USEUCOM (i.e., United States European Command) did in fact conduct an operation to take control of computer servers.

But these servers belong to the CIA, not Dominion or Sctyl.

The U.S. military has full authority to do this because any CIA activity in the European theater is being conducted using military cover.

In other words, CIA officers would be identified to the German government (and anyone else asking) as military employees or consultants.

Such an operation would have been carried out with U.S. law enforcement present to take custody of the evidence.

That means that the evidence will be under the control of the Department of Justice through US Attorneys, and can be used in court or other judicial proceedings.

This is not the first time that a military unit attached to EUCOM has compelled a CIA computer facility to hand over evidence.

A dear friend of mine (a retired DEA officer) told me about an incident where he entered a CIA facility in Frankfurt backed up by the US Army to get info the CIA was withholding (this took place in the 1980s)

Trở lại