Lon cấp U, T v Tướng của Hải Qun Hoa Kỳ

Cựu Hải Qun Phạm Đnh San sưu tầm

Thiếu U = Ensign (viết tắt ENS)
Lon cầu vai                        Lon cổ o
                         
                       (thỏi vng)

----------------------------------------------------------------------------------
Trung U =
Lieutenant Junior Grade (viết tắt LTJG)
Lon cầu vai                        Lon cổ o
                       (thỏi bạc)

----------------------------------------------------------------------------------
Đại U =
Lieutenant (viết tắt LT)
Lon cầu vai                        Lon cổ o
                     (hai thỏi bạc)

----------------------------------------------------------------------------------
Thiếu T =
Lieutenant Commander (viết tắt LCDR)
Lon cầu vai                        Lon cổ o
                             (l đu đủ mu vng)
----------------------------------------------------------------------------------
Trung T =
Commander (viết tắt: CDR)
Lon cầu vai                        Lon cổ o
                            (l đu đủ mu bạc)
----------------------------------------------------------------------------------
Đại T: Captain (viết tắt: CAPT)
Lon cầu vai                        Lon cổ o                          
                      

----------------------------------------------------------------------------------
Ph Đề Đốc (1 sao) =
Rear Admiral Lower Haft (viết tắt RDML)

Lon cầu vai                        Lon cổ o
                           
-----------------------------------------------------------------------------------

Đề Đốc (2 sao) = Rear Admiral Upper Haft (viết tắt RADM)
Lon cầu vai                        Lon cổ o

                        
-----------------------------------------------------------------------------------
Ph Đ Đốc (3 sao) = Vice Admiral (viết tắt VADM)
Lon cầu vai                       Lon cổ o
                                           

-----------------------------------------------------------------------------------
Đ Đốc (4 sao) =
Admiral (viết tắt ADM)
Lon cầu vai                       Lon cổ o                                            

                      
-----------------------------------------------------------------------------------
Thuỷ Sư Đ Đốc (5 sao) = Fleet Admiral (viết tắt FADM)
Lon cầu vai                      Lon cổ o

                         
-----------------------------------------------------------------------------------

Ghi ch: Muốn được thăng Tướng (Admiral) của Hải Qun Hoa Kỳ phải c t nhất một dn biểu hay nghị sĩ đỡ đầu v phải được Tiểu Ban Qun Vụ & Quốc Phng của Lưỡng viện Quốc Hội chuẩn thuận.

Trở lại