T́nh h́nh ở Trung Nam Hải hỗn loạn, tướng lĩnh trong quân đội đều đang theo dơi t́nh h́nh

Hin ti, t́nh h́nh gia Trung Quc, Hng Kông và Đài Loan đang ngày càng tr nên căng thng. Xă hi quc tế lo ngi v t́nh h́nh Hng Kông đang chuyn biến xu, đng thi cũng lo ngi v hưng đi tương lai trong mi quan h gia hai b eo bin Đài Loan – Trung Quc. Thm chí c̣n có quan đim cho rng, không loi tr kh năng ĐCSTQ s tn công Đài Loan.

Tuy nhiên, ông Diêu Thành, cu trung tá ca B Tư lnh Hi quân Trung Quc, hin đang cư trú ti M, tiết l vi phóng viên ca đài VOA rng, hin ti đu đá quyn lc cp cao ni b ĐCSTQ càng thêm ác lit, các sĩ quan cao cp trong quân đi ca ĐCSTQ kỳ thc đu “không mt ḷng” vi ông Tp Cn B́nh.

Đêm trưc “Lưng hi”, phía quân đi liên tiếp có nhng biến đng bt thưng. Ch huy quân đn trú Bc Kinh, cũng ph trách an toàn ca Trung Nam Hi, Vương Xuân Ninh (Wang Chunning) đă nhanh chóng b min chc. Theo thông báo chính thc, Vương Xuân Ninh, va mi làm ch huy quân đn trú Bc Kinh, thành viên ca Ban Thưng v Thành y thành ph Bc Kinh trong 4 tháng, đă b băi chc vào ngày 11/5 và v trí này đưc thay thế bi Trương Phàm Đch (Zhang Fandi), Chính tr viên Quân đn trú Bc Kinh.

Ông Trn Phá Không, chuyên gia v các vn đ thi s chính tr ca Trung Quc, cho biết trong mt tiết mc t truyn thông vào ngày 13/5 rng, khu cnh v th đô Bc Kinh dưng như đă xy ra chuyn. Vương Xuân Ninh, va mi làm ch huy Quân đn trú Bc Kinh, y viên Thưng v Thành y Bc Kinh đưc 4 tháng, đă b băi chc Thưng y viên. Cnh v khu Bc Kinh trn gi th đô có hai sư đoàn và mt trung đoàn vi khong 30.000 ngưi. Lc lưng quân s ca nó ln hơn c Cc An ninh Trung ương.

Ông Trn Phá Không cho rng ông Vương Xuân Ninh đt nhiên b loi khi Thưng v Thành y Bc Kinh ngay trưc khi “Lưng hi” khai mc, rơ ràng là ông Tp Cn B́nh đă có s nghi ng đi vi Vương. Là ch huy ca Quân đn trú Bc Kinh, nm trong tay quyn lc quân s then cht như vy, liu Vương Xuân Ninh có tham gia vào cuc đo chính không? Vn đ này rt đáng đưc quan tâm.

Sau ‘s bt thưng’ ca Vương Xuân Ninh, ngày 12/5, ông H Vn Minh (Hu Wenming), nguyên Bí thư, Ch tch Tp đoàn Công nghip nng – Đóng tàu Trung Quc (The China Shipbuilding Industry Corporation, CSIC), mt doanh nghip siêu ln đt dưi s qun lư ca Quc V vin Trung Quc, đă b ngă nga.

Ông H Vn Minh là đng hương Dương Châu ca ông Giang Trch Dân – cu lănh đo ca ĐCSTQ, quan l thăng tiến lên trong thi gian ông Giang nm quyn. Thi mà ông Quách Bá Hùng – thân tín ca ông Giang Trch Dân, đm nhn chc Phó Ch tch Quân y Trung ương, ông H Vn Minh tiếp qun Tng cc Vũ trang và ln lưt nm trong tay bn doanh nghip công tŕnh quân s ln ca ĐCSTQ, là Tng ch huy nghiên cu chế to tàu chiến và máy bay tiêm kích đa nhim v J-10 ca tnh Liêu Ninh.

Ông Diêu nói rng sau khi lănh đo mi ca ĐCSTQ lên nm quyn, h đu thanh trng thân tín trong quân đi ca ngưi lănh đo trưc đó, ví như Đng Tiu B́nh đă thanh trng bè lũ tay chân ca Mao Trch Đông. Sau khi Giang Trch Dân lên nm quyn đă thanh trng thân tín ca Đng Tiu B́nh. Sau khi ông Tp Cn B́nh lên nm quyn vào năm 2012, ông Tp bt đu thanh tr thân tín trong quân đi ca ông Giang Trch Dân, bt gi hàng trăm tưng lĩnh, gm hai cu Phó ch tch Quân y Trung ương là Quách Bá Hùng và T Tài Hu; y viên Quân y Trung ương Trương Dương, Pḥng Phong Huy; Chính y Không quân Đin Tu Tư, Tư lnh Lc lưng Cnh sát Vũ trang Vương Kiến B́nh, Hiu trưng Đi hc Quc pḥng Trung Quc Vương H Bân, …

Tuy nhiên, hu hết các sĩ quan cao cp trong quân đi đu đưc mua bng tin. Có ai là không liên quan đến T Tài Hu, Quách Bá Hùng? Quân đi vn “không mt ḷng” vi Tp Cn B́nh, vy nên vi ai không nghe li th́ Tp s bt gi k đó.

Gn đây, ông Trương Hu Hip – Phó Ch tch Quân y Trung ương; nguyên Ch nhim B Phát trin Trang b Quân y Trung ương Trung Quc, thân tín trong quân đi ca ông Tp Cn B́nh, nhn mnh thanh trng “u nht trong quân đi”. T́nh h́nh đu đá Trung Nam Hi ngày càng quyết lit, gii quan sát bên ngoài đoán rng phi chăng li tiến hành mt ṿng chnh đn mi trong quân đi.

Thc tế, đă có nhng thay đi khác l trong quân đi. Theo thông tin chính thc, trong quân đi có 5 người đă b cách chc khi chc v đi biu ca Đi hi Đi biu Nhân dân Toàn quc, trong đó có 4 tướng lĩnh, bao gm Dip Thanh – nguyên cu y viên chính tr quân khu tnh Hi Nam, Mnh Trung Khang – nguyên cu y viên chính tr quân khu tnh Giang Tô, Nhiêu Khai Huân (Rao Kaixun) – cu phó ch huy trưởng kiêm tham mưu trưởng ca Lc lượng chi vin chiến lược, T Hướng Hoa (Xu Xianghua) – cu phó ch huy lc quân ca chiến khu Tây b. C bn người này đu đă ngă nga.

Ông Diêu Thành nói, hin gi t́nh h́nh chính tr Trung Nam Hi rt quái d, ni b quân đi tn ti các vn đ nghiêm trng, các sĩ quan cao cp ca ĐCSTQ đu đang đng ngi không yên, tt c đu đang dơi theo t́nh h́nh, căn bn không có năng lc tn công Đài Loan.

Cũng có phân tích cho rng, Bc Kinh trn áp Hng Kông càng nghiêm trng, đi vi Đài Loan th́ li càng tr nên bt lc hơn. Điu này hin nhiên là có quan h trng đi vi t́nh cnh Bc Kinh đang b c thế gii cô lp. Trước mt, cng đng quc tế có được lp trường nht trí hơn bao gi hết v vic truy cu trách nhim dch bnh và vn đ Hng Kông đi vi ĐCSTQ.

Sau khi “Lut An ninh Quc gia phiên bn Hng Kông” được thông qua, Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc đă ra tuyên b chung vào ngày 28/5, lên án ĐCSTQ vi phm “Tuyên b chung Trung-Anh” và chính sách “mt quc gia, hai chế đ”, phá hy s thnh vượng và t do ca Hng Kông. Chính ph Nht Bn cũng tuyên b rng chính sách “mt quc gia, hai chế đ” có ư nghĩa rt quan trng đi vi t do ca Hng Kông, hành đng này ca ĐCSTQ có th s có tác đng đến chuyến thăm ca ông Tp Cn B́nh ti Nht Bn trong thi gian ti.

 

Trở lại