Tại sao chính quyền CSVN vẫn tồn tại? 

Và họ c̣n tồn tại bao lâu?

Nam Phương phỏng vấn Gs. Nguyễn Mạnh Hùng

Hỏi:

Dù có rất nhiều áp lực của quần chúng hơn bao giờ hết và ngay cả trong nội bộ đảng, tại sao chính quyền CSVN vẫn tồn tại? Và họ c̣n tồn tại bao lâu? Hay các áp lực quá yếu nên sẽ không có ǵ thay đổi?

Đáp:

Quả thật chính quyền CSVN đang chịu áp lực thay đổi ngày càng gia tăng; áp lực ấy c̣n  lớn hơn các áp lực đă làm sụp đổ các chế độ cộng sản Đông Âu cuối thập niên 1980. Ở Đông Âu, đó là kết hợp của đ̣i hỏi tự do dân chủ với chủ nghĩa dân tộc bởi v́ người dân cho rằng chính quyền của họ quá lệ thuộc vào Nga Xô.  Hai yếu tố ấy đều có ở Việt Nam ngày nay, cộng thêm với bất măn của quần chúng đối với nạn tham nhũng lan tràn, t́nh trạng bất công xă hội, khoảng cách giàu-nghèo quá lớn, và bất măn của nông dân trước hành động chiếm đất mà không có bồi thường thỏa đáng của chính quyền đôi khi đẩy người ta vào t́nh trạng tuyệt vọng. Với những áp lực ấy, chính quyền cộng sản như đang ngồi trên một thùng thuôc súng, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hiện tượng ”tức nước vỡ bờ” chỉ trong ṿng 2 tháng đă làm sụp đổ chính quyển độc tài ở Tunisia đầu năm 2011 là một đe dọa thường trực đối với chế độ hiên hữu ở Việt Nam.

Lư do chính khiến chế độ CSVN tồn tại v́ họ kiểm soát được phương tiện đàn áp và dám sử dụng phương tiện ấy. Đó là lư do khiến cho cuộc tranh đấu của sinh viên Trung Quốc  ở Thiên An Môn  năm  1989 và cuộc “cách mạng áo cà sa” (saffron revolution) ở Miến Điện  năm 2007 bị dập tắt, trong khi các đ̣i hỏi lật đổ độc tài lai thành công ở Đông Âu.

Nếu không phải là nhà tướng số và tin tướng số th́ khó ai dám đoán chắc chính quyến CSVN c̣n tồn tại được bao lâu, chỉ biết với những áp lực kể trên, nó không thể tồn tại măi măi dưới h́nh thức này.

Áp lực thay đổi ở Việt Nam hiện này chưa đủ mạnh để chính quyền chùn tay trong việc xử dụng phương tiên đàn áp, nhưng không đủ mạnh không có nghĩa là nó cứ yếu măi. Tương quan giữa cố gắng duy tŕ nguyên trạng và áp lực thay đổi có ảnh hưởng hỗ tương. Quần chúng càng bất măn th́ áp lực đàn áp hoặc thay đổi càng gia tăng, đến một lúc nào đó khả năng kiểm soát phương tiện đàn áp và ư chí sư dụng phương tiện ấy sẽ kém đi. Lúc ấy thay đổi sẽ đến, hoặc bằng thương thuyết và tương nhượng như trường hợp Đông Âu, hoăc bạo loạn như trong “Mùa Xuân Á Rập.”

Hỏi:

Làm sao để có dân chủ thực sự ờ Việt Nam?

Đáp:

Đây là một câu hỏi chính đáng nhưng khó có câu trả lời khiến mọi người thỏa măn. Vả chăng, nói th́ dễ mà làm th́ khó.  Tôi xin trả lời câu hỏi của ông trong tinh thần ấy và trong giới hạn sự hiểu biết của tôi.

Hiện nay, Việt Nam đang sống trong một chế độ độc tài, độc đảng; nghĩa là không có dân chủ. Muốn có dân chủ th́ trước hết phải gỡ bỏ chế độ ấy đi. Có 4 phương cách chính để thay đổi chế độ.  

-Cách thứ nhất là cải tổ từ bên trên, như ở Nga dưới thời Gorbachev, Đài Loan dưới thời Tưởng Kinh Quốc. 

-Cách thứ hai là bẳng điều đ́nh, tương nhượng (đôi khi xảy ra sau các cuộc biểu t́nh, xuông đường, và đàn áp), như ở Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Đại Hàn.

-Cách thứ ba là bẳng bạo loạn bộc phát, lật đổ như ở Tunisia, Lybia, và Ai Cập.

-Cách thứ tư có thể, có thể thôi, là bằng một cuộc nội chiến như đang xảy ra ở Syria.  

Kinh nghiệm chuyển đổi thể chế độc tài từ Đông Âu, qua Bắc Á dến Trung Đông cho thấy chuyển đổi qua phương thức ḥa b́nh dễ dẫn đến dân chủ hơn là qua bạo loạn v́ bạo loạn, nếu kéo dài, thường tạo điều kiện cho sự phát triển của những phong trào quá khích với những lănh tụ quá khích. V́ thế, tầm nh́n, khả năng, và sự chọn lựa của nhà lănh đạo chính quyền đương nhiệm cũng là yếu tố rất quan trọng trong tiến tŕnh dân chủ hóa.

Lật đổ hay thay thế được chế độ độc tài không nhất thiết dẫn đến chế độ dân chủ. Dân chủ không phải là hậu quả tự nhiên hay tất yếu của sự sụp đổ một chính quyền độc tài. Dân chủ cũng không nhất thiết là kết quả của một cuộc bàu cử tự do. Đôi khi cuộc bàu cử tự do sau cách mạng có thể dẫn đến một chính phủ do đại đa số bàu lên, nhưng lại không phải là một chính quyền dân chủ, như trường hợp Iran dưới các ayatollahs, và Ai Cập dưới sự lănh đạo của Muslim Brotherhood . Người ta gọi hiện tượng này là dân chủ phi tự do (illiberal democracy). Hơn nữa, dân chủ cũng không nhất thiết đưa đến một chính quyền hữu hiệu, một điều kiện rất cần thiết của một quốc gia chậm tiến. Những ǵ xảy ra ở Ai Cập và sự tê liệt của chính quyên Mỹ trong thời gian gần đây bắt nguồn từ đ̣i hỏi của các chính trị gia quá khích là những trường hợp điển h́nh.

Việc xây dựng dân chủ sau thời cộng sản là một công tác quan trọng và khó khăn chẳng kém ǵ việc lật đổ chế độ. Vậy,  thế nào là dân chủ, và dân chủ đ̣i hỏi những điều kiện ǵ?

Các học giả không đồng ư với nhau về số điều kiện cần có của nền dân chủ. Có người đề nghị 8 điều kiện (như Robert A. Dahl), có người đúc kết thành 3 điều kiện (như Georg Sorensen). Nói chung, dân chủ đ̣i hỏi những yếu tố cốt lơi tối thiểu  sau đây:  

1.      Dân chủ, nói nôm na, là người dân phải làm chủ ḿnh. Điều này có nghĩa là người dân có quyền tham dự vào việc làm chính sách công (public policy) có ảnh hưởng đến họ. Nhưng, trừ trường hợp trưng cầu dân ư, không phải lúc nào người dân cũng có thể trực tiếp tham dự vào việc làm chính sách chung, cho nên họ phải có quyền bàu người đại diện cho họ làm chuyện ấy. Việc này được thực hiện qua thể thức bàu cử tự do.

2.      Trong cuộc bàu cử này, người dân phải có sự lựa chọn thực sự. Điều này có nghĩa là phải có sự cạnh tranh giữa những người và tổ chức muốn đại diện cho dân. Chế độ độc đảng không thể là một chế độ dân chủ.

3.      Dân chủ có nghĩa là chính sách công phải phản ánh sự lưa chọn của đa số, nhưng quyền bất đồng chính kiến của thiểu số phải được bảo vệ, v́ khi hoàn cảnh hay nhu cầu thay đổi, phe thiểu số hôm nay có thể trở thành đa số ngày mai. Điều này có nghĩa là các quyền căn bản của người dân phải được luật pháp và thủ tục chính trị bảo vệ.  

Để tránh lạc đường vào một nền dân chủ phi tự do, ba điều kiện tối thiểu của một nền dân chủ đích thực là:

Bầu cự tự do, cạnh tranh chính trị, và tôn trọng các quyền căn bản và bất khả xâm phạm của người dân.

Lư thuyết là như vậy, nhưng làm thế nào để áp dụng lư thuyệt ấy vào thực tế?

Đối với những quốc gia chậm tiến về phương diên chính trị, th́ trong lúc ban đầu, yếu tố quan trọng nhất là tầm nh́n, bản lănh, khả năng của các nhà lănh đạo chính trị.  

-Đó là lư do tại sao cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ 1776, dù các nhà lập quốc không hoàn toàn đồng ư với nhau về bản chất và quyền hạn của chính quyền liên bang, vẫn đem đến ngay một nền dân chủ vững vàng, trong khi -cuộc Cách Mạng Pháp 1789 phải trải qua một thời kỳ cực quyền mới đi đến dân chủ.

Gần đây hơn, cái nh́n sáng suốt và cải tổ chính trị ngay trong nội bộ Quốc Dân Đảng của

-Tưởng Kinh Quốc đă giúp cho Đài Loan chuyển đổi tương đối ôn ḥa từ một chế độ độc tài sang chế độ dân chủ.

-Ở Đại Hàn, cạnh tranh và tương nhượng giữa Roh Tae Woo, Kim Young Sam, và Kim Dae Jung sau những cuộc biểu t́nh và đàn áp đẫm máu cũng giúp cho nước này đi từ một chế độ độc tài sang dân chủ.

-Tiến tŕnh này có thể đang xảy ra ở Miến Điện.  

Cuộc tranh đấu lật đổ chế đô độc tài có nhiều triển vọng thành công hơn nếu phong trào chống đối được lănh đạo bởi một nhân vật có tầm vóc và trí tuệ, trung thành với quy luật dân chủ, và được sự ủng hộ của quần chúng cũng như sự kính nể, dù miễn cưỡng, của một số người lănh đạo chính quyền độc tài, như Vaclav Havel ở Tiệp Khắc. Càng tốt hơn khi nhân vật này được hậu thuẫn bởi  một lực lượng có tổ  chức và đoàn kết, như Lech Walesa ở Ba Lan, Nelson Mandela ở Nam Phi, Kim Dae Jung ở Đại Hàn.

Sức mạnh của tổ chức không những chỉ quan trọng trong khi tranh đấu mà c̣n ngay sau khi chính quyền độc tài bị lật đổ. Nếu những người hay tổ chức tranh đấu cho dân chủ không đoàn kết , chia rẽ nhau, và không thu phục được sự ủng hộ của quần chúng th́ cuộc tranh đấu của họ dễ bị “cướp tay trên” bởi những thành phần phản dân chủ.

V́ vai tṛ của nhà lănh đạo lúc đầu quan trọng như thế, họ thường được dân chúng thán phục và ủng hộ, và họ dễ biến thể từ một nhà dân chủ thành một nhà đôc tài, nếu họ không tự chế và không có lực lượng ḱm hăm họ. Nước Mỹ có thể không có những cuộc bàu cử Tổng Thống đều đặn như ngày nay nếu George Washington không cương quyết từ chối mọi đề nghị ông tiếp tục ứng cử Tổng Thống khi nhiệm kỳ chấm dứt. Người ta cho rằng sau khi đánh thắng quận Anh giành độc lập cho nước Mỹ, tướng George Washington được toàn dân biết ơn và ngưỡng mộ đến nỗi họ có thể bằng ḷng cho ông làm vua nước này, nếu ông muốn.

Tuy yếu tố cá nhân lănh đạo quan trọng như thế, một nền dân chủ bền vững c̣n  đ̣i hỏi nhà lănh đạo phải xây dựng định chế mạnh để nó có thể tồn tại sau khi ḿnh rời chính quyền và có khả năng duy tŕ ổn định chính trị dù dưới một nhà lănh đạo không xuất chúng. Đó là lư do tại sao Mustafa Kemal  được ghi công là người không những đă đem lại độc lập và canh tân cho Thổ Nhĩ Kỳ mà c̣n lập ra một đảng chính trị, Đảng Cộng Ḥa Nhân Dân (Republican People’s Party) và cho phép sự thành lập một đảng đối lập, Đảng Cộng Ḥa Cấp Tiến (Progressive Republican Party) làm nền móng cho chế độ đa đảng tiếp tục sứ mệnh canh tân đất nước sau khi ông qua đời.

Đó là những bài học lịch sử, nó có thể giúp cho người ta tránh được những lỗi lầm. Đó là lư thuyết. Áp dụng lư thuyết như thề nào để đem đến dân chủ đích thực và bền vững cho Việt Nam tùy thuộc vào khả năng, tầm nh́n, và sự chọn lựa của các nhà tranh đấu cũng như của các nhà lănh đạo chính quyền đượng nhiệm.  

 

Trở lại