Một Năm Vận Động Cờ Vàng 
củ
a CĐNV tại Hoa Kỳ

(Tính từ 19-2-2003 đến 18-2-2004 ở các thành phố sau đây cờ vàng được phép tung bay khắp nơi công cộng)

01-     Westminster, California                   - Nghị Quyết Ngày 19 Tháng 02 Năm 2003.

02-     Garden Grove, California                 - Nghị Quyết Ngày 11 Tháng 03 Năm 2003.

03-     San Jose, California                          - Nghị Quyết Ngày 14 Tháng 04 Năm 2003

04-     Falls Church, Virginia                        - Nghị Quyết Ngày 14 Tháng 04 Năm 2003.

05-     Santa Ana, California                       - Nghị Quyết Ngày 28 Tháng 04 Năm 2003.

06-     Milpitas, California                           - Nghị Quyết Ngày 06 Tháng 05 Năm 2003.

07-     Saint Paul, Minnesota                      - Nghị Quyết Ngày 28 Tháng 05 Năm 2003.

08-     Santa Clara, California                     - Nghị Quyết Ngày 03 Tháng 06 Năm 2003.

09-     Holland, Michigan                             - Nghị Quyết Ngày 06 Tháng 06 Năm 2003.

10-     Houston, Texas                                - Nghị Quyết Ngày 18 Tháng 06 Năm 2003.

11-     Fairfax, Virginnia                              - Nghị Quyết Ngày 07 Tháng 07 Năm 2003.

12-     Pomona, California                           - Nghị Quyết Ngày 07 Tháng 07 Năm 2003.    

13-     Tiểu Bang Louisina                           - Nghị Quyết Ngày 15 Tháng 07 Năm 2003.

14-     Boston, Massachusetts                   - Nghị Quyết Ngày 30 Tháng 07 Năm 2003.

15-     Sacramento, California                    - Nghị Quyết Ngày 30 Tháng 07 Năm 2003.

16-     Rowley, Massachusetts                  - Nghị Quyết Ngày 15 Tháng 09 Năm 2003.

17-     El Monte, California                          - Nghị Quyết Ngày 16 Tháng 09 Năm 2003.

18-     Garland, Texas                                  - Nghị Quyết Ngày 16 Tháng 09 Năm 2003.

19-     Tumwarter, Washington                  - Nghị Quyết Ngày 16 Tháng 09 Năm 2003.

20-     Malden, Massachusetts                   - Nghị Quyết Ngày 16 Tháng 09 Năm 2003.

21-     Grand Rapids, Michigan                   - Nghị Quyết Ngày 30 Tháng 09 Năm 2003

22-     Quincy, Massachusetts                   - Nghị Quyết Ngày 07 Tháng 10 Năm 2003.    

23-     Lacey, Washington                           - Nghị Quyết Ngày 09 Tháng 10 Năm 2003.    

24-     Doraville, Georgia                            - Nghị Quyết Ngày 20 Tháng 10 Năm 2003.

25-     Olympia, Washington                       - Nghị Quyết Ngày 21 Tháng 10 Năm 2003.

26-     Rainier, Washington                         - Nghị Quyết Ngày 28 Tháng 10 Năm 2003.

27-     Clarkston, Georgia                           - Nghị Quyết Ngày 03 Tháng 11 Năm 2003.

28-     Norcross, Georgia                             - Nghị Quyết Ngày 03 Tháng 11 Năm 2003.

29-     Arlington, Texas                               - Nghị Quyết Ngày 11 Tháng 11 Năm 2003.

30-     Marina, California                             - Nghị Quyết Ngày 18 Tháng 08 Năm 2003.

31-     Puyallup, Washington                      - Nghị Quyết Ngày 01 Tháng 12 Năm 2003.

32-     Worcester, Massachussets              - Nghị Quyết Ngày 06 Tháng 12 Năm 2003.

33-     Lakewood, Washington                     - Nghị Quyết Ngày 08 Tháng 12 Năm 2003.

34-     Fort Worth, Texas                            - Nghị Quyết Ngày 16 Tháng 12 Năm 2003.

35-     Dupont, Washington                        - Nghị Quyết Ngày 13 Tháng 01 Năm 2004.

36-     San Diego, California                        - Nghị Quyết Ngày 13 Tháng 01 Năm 2004.

37-     Pierce, Washington                          - Nghị Quyết Ngày 27 Tháng 01 Năm 2004.

38-     Wichita, Kansas                                - Nghị Quyết Ngày 13 Tháng 01 Năm 2004.

39-     Philadelphia, Pennsylvania               - Nghị Quyết Ngày 29 Tháng 01 Năm 2004.

40-     South El Monte, California                - Nghị Quyết Ngày 10 Tháng 02 Năm 2004.

41-     Grand Prairie, Texas                         - Nghị Quyết Ngày 03 Tháng 02 Năm 2004.

42-     Stockton, California                         - Nghị Quyết Ngày 17 Tháng 02 Năm 2004.

43-    Springfield, Massachussetts           - Nghị Quyết Ngày 08 Tháng 09 Năm 2003.

44-    Oklahoma city, Oklahoma                 - Nghị Quyết Ngày 12 Tháng 09 Năm 2003.

45-    Lincoln, Nebraska                            - Nghị Quyết Ngày 13 Tháng 01 Năm 2004. 

 46-   Lawrence, Massachussetts            - Nghị Quyết Ngày 04 Tháng 11 Năm 2003.

47-    Port Arthur, Texas                         - Nghị Quyết Ngày 11 Tháng 11 Năm 2003. ???

 

Chưa kể :

- Lá thư ủng hộ của Đảng Cộng Ḥa Khu vực 28 ngày 7 tháng 4 năm 2003

- Lá thư ủng hộ của Đảng Cộng Ḥa Khu vực quận hạt Pierce, WA ngày 9 tháng 6 năm 2003

- Resolution No. R20301 của trường Đại Học Cộng Đồng South Puget Sound.

 

trở lại