BA MƯƠI THÁNG TƯ CA NĂM 2022

Nguyễn Thành Danh

Cũng ngày này, bn mươi by năm trưc tôi đang cùng đoàn chiến hm ca HQVNCH tiến dn đến đo Côn Sơn vi thu th đoàn th́ ít mà vi các anh em quân nhân cùng gia đ́nh thân nhân.

 Hôm nay ngi đây viết li nhng ǵ đă trăi qua k t tháng Ba năm mt chín by lăm cho ti ngày cùng nhau ra khơi và đưc gi tên là "Chuyến Hi Hành Cui Cùng".  

THÁNG TƯ ĐEN

Hng năm c đến tháng tư là gn như mi ngưi VitNam đang ly x s xa l đ đón nhn là quê hương ca ḿnh, là quê hương th hai đó, đang thn thc, đang quay v ngun, đang hn căm, đang nguyn ra và đang tc tưi. Mi ngưi đu không nói mà tên ca tháng tư như dính cht vào ba ch "Tháng Tư Đen", nhưng riêng tôi th́ đó là tháng Đm Máu, tháng chia ly chia ĺa, tháng mt ngưi thân thương đau đn tâm hn th xác đày đa. Có lúc có ngưi nói rng "Mt Nưc", mt Sài g̣n, mt Huế, mt Nha trang, nhưng thưa không, Nưc Vit ta vn c̣n đó, không ch́m không mt đi đâu c. Sài G̣n b đi tên nhưng cũng không có mt cái tên gi nào khác thay cho hai ch Sài G̣n, và như chúng ta đu thy đó,"hu x t nhiên hương", Sài G̣n đă tr v trên môi mi ngưi.

Và như đă viết trên, vi tôi đó là tháng đm máu, KHI ĐU là k t ngày hai mươi bn tháng ba năm mt chín by lăm.

Hi Hành Hành Quân Di Tn.

Trưc đó, ngày 24 tháng 3 năm 1975, tôi c̣n nhn lnh đi công tác Đà Nng. Nhn lnh đi nhưng không hi lư do. Mưi gi đêm ri cu tàu. Trên sông Sài g̣n, ra sông Ḷng To, ra ca bin, bc ṿng qua Vũng Tàu và thng hưng Bc. Chưa biết t́nh h́nh nghiêm trng là ǵ hết.

Đến khong 1 gii sáng, tay lái đin ca tàu b hng và phi c gng vn chuyn vào i đ "Les Quatre Bras", khoảng mt tiếng đng h sau anh em cơ khí cùng đin khí đă c gng và tàu li tiếp tc chuyến hi hành vng Bc.

Đến Đà Nng, tôi ch báo cáo cho Soái Hm và tôi không đưc lnh vào cp cu tàu, mà dù có vào đưc cũng không có cách nào cp bt c khong trng nào ca cu tàu. V́ va vào ca Sông Hàn là đă thy mt cnh tưng hăi hùng trên cu tàu ca Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hi. Chúng tôi không vào gn hơn đưc đ quan sát. Chúng tôi thy ǵ? Không thy ngưi, không thy cnh vt như thưng thy mi khi trưc khi mi ln ra công tác Vùng 1 Duyên Hi, mà ch thy đưc MT RNG TÓC ĐEN, t trên tàu chúng tôi ch thy có vy mc dù dùng ng ḍm (binocular), tôi lnh c xương sng. Qúa đông ngưi lo tháo chy b hết b hết có ǵ làm li sau.

Tôi vn ti lui vùng này (Vùng 1 Duyên hi) và ch lnh, và ri lnh ti. Vào cho đưc băi Tiên Sa đ cu Dân Quân. (Mt băi bin đp ca Đà Nng)

T t tôi xem li hi đ và thy rng băi Tiên Sa là mt băi "lài" (nghĩa là t băi bin ra cho ti ngoài ch mt băi xung thp dn dn không có mt ngn xung sâu như các băi bin thông thưng khác và đây là điu hiếm khi cho mt chiến hm phi i vào băi). Vi li HQ 403 mi trục vt li t Ḥn By Miếu, hm cha nưc (đ xả khi chiến hm u băi xong mà bc ṛng th́ xc trong hm này ra đ chiến hm ni lên và d rút ra khi băi) đă b hàn kín mít (v́ lư do tai nn). Vy mà cm ḷng không đu v́ bao nhiêu là đàn bà, tr con và quân nhân đang mong mi chiến hm u vào đ "vt" cu h lên hm, tôi chc lưi và thm nghĩ "thôi th́ c vào ri tính sau" và tôi cho chiến hm i băi sau khi chun b neo lái, chun b ca đ b. Taù t t tiến vào băi ch vi cái trn ch không chy máy, vy mà đă nghe tiếng " st st" ca lưn chiến hm chm cát ri, dĩ nhiên tàu ngng, (neo lái đă th trưóc đó không nh bao nhiêu thưc). Pḥng máy lo cho m ca đ b và h ca "ramp", dân quân vui mng khôn xiết. Trung úy Nguyn Hu T và Trung úy Hnh đc trách lo cho ngưi lên đng ngay ti mép ca đ b. Phn ph là hai bên hông chiến hm đă th (4 hay 6) thang giây cho dân quân leo lên, trên tàu mi thang giây đu có nhân viên đứng chờ sn đ giúp h và cũng tch thu súng đn ca quân nhân pḥng khi có biến. Phía ca đ b hai Trung úy tn tâm st sng giúp ngưi leo lên nht là đàn bà và tr em. Đàn ông th́ d dàng hơn.

Tôi nh́n h t đài ch huy mà nưc mt c chy không cm đưc. Đă vy trên b băi có hai chiếc xe 10 bánh chy tuôn tràn xung bt k đoàn ngưi đang chy b, li b lt đt cho kp. Tôi thy v́ mun sng mà không cn biết đng bào khác có c tr con cũng đang lt đt va chy va khóc la. Ch có cách ngăn cn h là cm súng bn ngay đu máy xe th́ mi ngng h đưc, và tôi đích thân đă làm như thế.

(Sau này Trung úy T có k li mt chuyn hy sinh rt đau ḷng: hai ch em và mt bé - không nh bao nhiêu tháng v́ c̣n bng trên tay dùng thuyn thúng đến ca đ b, Trung úy T đă gíup ngưi em bưc lên, ri ngưi ch trao đa nh cho ngưi em xong, ch đy chiếc thuyn thúng và nói vói theo: “Em lo cho cháu dùm ch. – Trung úy T chnh li nếu tôi nh sai - cám ơn. Hy sinh và li có l đ ch chng?

Ch khang 30 ti 45 phút, ḷng chiến hm đă cht ních ngưi.

Gi phút này tôi ái ngi và lo lng vô cùng.

Ái ngi và lo lng vô cùng v́ chiến hm đă khá đy ngưi mà trên b có tiếng súng cũng như có đn rơi l t trên boong tàu. Không nghĩ là ca h cũng không nghĩ là ca anh em chiến sĩ bên này.

Đă đến lúc tôi phi ri băi ủi, v́ càng ch cho ngướ lên th́ có l càng nguy him v́ tri cũng bt đu nhá nhem.

Tôi cho gi sĩ quan cơ khí lên đài ch huy đ nói chuyn v cách kéo neo cùng cách cho máy chy như thế nào, và biết rng không làm cách nào đ ngăn nga đưc ngưi chết v́ chân vt. Tôi đă dùng loa tay kêu gi nhng ngưi đang c̣n bơi sau lái tàu và xung quanh ln đàng trưc mũi tàu: "Xin mi ngưi hăy tránh xa chiến hm, càng xa càng tt, tôi s vào ln na đ qúy v có th có may mn ra đi". Nhưng không mt ai nghe, cho dù có nghe rơ cũng không ai tuân th, ch mun đt đưc cái may mn ra đi.

Bây gi phi làm sao? Có ai tr li đưc ngoài tôi? Thôi th́ v́ chiến tranh không chết v́ đn thù mà chết v́ c gng t́m t do mt bến b nào đó!

19 tháng năm năm hai không hai mươi hai

Sau khi lnh kéo neo đưc ban ra, sân sau ca chiến hm, sĩ quan cùng nhân viên không ai dám cho máy kéo neo khi đng ch v́ đông ngưi c̣n bơi qua li phía sau lái chiến hm, tôi cũng biết vy nhưng đành nói vào máy là c cho khi đng và khi xích neo nhúc nhích th́ h s hiu và tránh xa.

Neo đưc kéo th́ chiến hm s đưc lùi ra khi băi không cn dùng máy, NHƯNG chiến hm không nhúc nhích, lưn tàu nm trên cát ri. Thôi th́ đành thy ngưi b mng v́ chân vt vy.

Hm trưng mt máy liên lc, sĩ quan Cơ khí trưng mt máy liên lc. Mt ngưi trên đài ch huy, mt ngưi dưi hm máy. Lnh ra "hai máy lùi mt". Cơ khí trưng đă biết khi khi đng hai máy lùi mt th́ kéo cn tr li v "hai máy ngưng" tc th́. Và cũng đă nhc my sĩ quan cùng đoàn viên đng báo cáo s vic có ngưi b nhn xung nưc và nưc bin đă đi màu, ch cn cho biết có cát khi chân vt quy lên. Tôi không dám nh́n ra phía lái chiến hm, ch nh́n chăm chăm v phía trưc (tc là nh́n vào b). Sau ba ln như vy, tôi thy đưc ct c nh phía trưc mũi chiến hm xoay hưng có nghĩa là chiến hm đang đưc thoát t t. Thế là xong, hai bàn tay tôi đang ưt đm m hôi vt khô lin lúc đó. Cám ơn ơn trên đă cho tôi rút chiến hm ra đưc.

Dùng k thut lái tàu đ vn chuyn HQ 403 ra khi băi, như "tay lái hết bên t, “máy t ngưng”, “máy hữu tiến mt”, “tay lái s không”, “máy hu ngưng”, “tay lái mưi lăm đ bên phi”,v.v.. đ đưa chiến hm đi thng ra khơi. Lnh liên tc và nhân viên pḥng lái phi nhanh.

(Trong lúc bi ri tôi xin lnh cho mt chiến hm khác đến đ kéo chiến hm tôi ra, NHƯNG không ai mun b mc cn v́ chiến hm khác đu có lưn nhn. Biết thân phn ḿnh nên đă t lo cho xong).

Chy ti lui sau khi báo cáo "action completed", ngưi ngưi đy chiến hm có v vui mng nhưng tht s ni lo âu hin rơ trên tng khuôn mt, anh em quân nhân cũng như đng bào. Biết mi ngưi đói khát nhưng hạm trưởng này không gii quyết ǵ hơn đưc. Tôi cũng là ngưi mà, "bc" h lên đưc trên chiến hm ca ḿnh, nhưng v con ca tôi Sài G̣n không liên lc đưc chng biết ra sao?! Tưng đâu s đưa nhng ngưi này v Vũng Tàu hay đâu đó th́ ḿnh nh nhân viên thân tín chy v nhà lo dùm gia đ́nh h cũng như gia đ́nh ḿnh. Nhưng có đưc vy đâu. Vài tiếng đng h sau th́ lnh cho chuyn sang chiếc ln hơn (h́nh như HQ 500), đành phi làm vy, thy h sung sưng v́ đưc lên chiến hm ln hơn và nhiu hy vng v Sài G̣n. Tôi hoàn toàn không biết.

(HQ 500 ln và dài hơn HQ 403.

HQ 500 dài 328 feets ch khong 20 xe tanks.

HQ 403 dài 203.6 feets (chng 62 mét). Vn tc hồi mi: 13 knots/ gi hoc 15 MPH hoc 24 km/gi. Ha lc không là bao nhiêu c)

Xin vào hi " ông Google" LST và LSM )

*****************

Sau đó không lâu, lnh chuyn ti: "Danh ch đó s có tiu đĩnh đưa Tưng Trưng và mt c vn ra và ông đưa Tưng Trưng v Sài G̣n gp đ gp Tng thng." Tôi vâng vâng d d mt hi khi Tư Lệnh Hm Đi là Hải Quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn va dt li th́ tôi thưa ngay: "Tư Lnh ơi, ch gp đây là không đưc ri, làm sao HQ 403 chy đưc gp, phi 3 ngày mi v ti nơi, Tư Lnh nh M dùng trc thăng đưa ông Tưng đi". Tư Lệnh Hạm Đội bảo: "Cm ơn già, tui lu bu quá nên nh trưc quên sau". Đại Tá Sơn ngưi Nam nên hay dùng danh t "già".

**************

Sau đó tôi li lang thang trên bin, gp ghe dân nào th́ vt ghe đó. Tht ti nghip, h thy chiếc tàu to b h mng lm. Thang dây hai bên hông chiến hm lúc nào cũng đó đ ch, tôi ngng đ ch, và c̣n xoay chiến hm vng cưi sóng đ cho h d bám thang hơn. Ca sông Hàn là nơi lúc nào cũng có sóng ngang, mà ghe cp vào th́ ch có b dp vào thành tàu nguy him.

Lnh li ti cho tôi có công tác cho bt s nh́n ngưi ht hong chy mà không biết chy đi đâu. "Già đó ch, tàu nh s đưa Chun Tưng Tt đến và đưa Chun Tưng v Cam Ranh". Tôi có hi li "Thưa Tư Lệnh, là Chun Tưng Tt". Mi đc cách đó, nh ch có chào Chun Tưng đó nghe. Ti gi này cũng không biết h ca Ông. (mi hi anh Như Trn - là Chun Tưng Phm Duy Tt)

Không biết khi nào Chun tưng mi ra tàu nên tôi dn sĩ quan và nhân viên đi phiên (xem chú thích phiá dưi) là tôi phi xung pḥng tm ra nghỉ ngơi mt chút, Chun tưng đến nh gi tôi. (48 tiếng đng h tôi ăn ung cà phê trên đài ch huy. Mi ln lên đài ch huy, xung li pḥng là leo ba cu thang gn như thng đng, mi cu thang có 12 bc). T nhiên cm thy st rut, tôi ra khi pḥng tm và nhanh nhn mc b quân phc đ lên đài ch huy tr li. B quân phc đă có sn cp bc và phù hiu hạm trưởng nhưng tôi không đi mũ (không cn thiết v́ đang và làm vic trên chiến hm ca ḿnh). Leo lên gn hết bc thang cui cùng th́ thoáng thy Chun tưng Tt đang ngi đó, tôi cm thy khó chu v́ không ai chy xung báo cho tôi rng Chun tưng đă đến. Dĩ nhiên tôi đến chào và xin li. Ông bưc xung khi ghế và nói: "Tôi trao tr cái ghế li cho anh ".

Chú thích: Đi Phiên: Đoàn viên trên chiến hm đưc chia làm 3 chi đi, mi chi đi có trách nhim cho mt phiên. Mt phiên có th trách nhim cho mt phiên 4 tiếng đng h và mt phiên đc bit ch có 2 tiếng. (Tôi có th sai v́ lâu qúa trí nh ṃn mi ri).

ToànThể BảnVăn

(Tôi lt đt mi ông ngi li trên ghế đó - ghế ca Hạm Trưởng- và ông sang ghế dành cho Hạm Phó. Ông nói tôi không biết mà cũng chng ai gii thích cho đến lúc anh lên, chú em này gii - ông ch vào mt anh H sĩ - đă đến chào tôi đúng cách và mi tôi sang ghế này (ghế Hm phó). Ri Chun tưng bt đu hi chuyn "quan liêu" ca Hải Quân. Ông nói tôi nghe rt nhiu v bên Hải Quân nhưng chưa tng đưc biết, hôm nay thy ri đó. Vy ch Tư Lnh Hải Quân xung tàu th́ sao? Thưa Chun tưng v́ đây là tc l ca Hải Quân mà Tư Lệnh Hải Quân th́ dĩ nhiên biết ri nên không có vn đ. Ông hi tiếp: “V vn đ ăn ung th́ sao”? “Thưa Chun tưng: thc ăn th́ rt tm thưng nhưng phi có hai ngưi "hu" đng hai bên, mt lo cho hạm trưởng và mt lo cho sĩ quan. Tt c sĩ quan ( ngoi tr sĩ quan đang đi phiên) đu phi ngi vào bàn ăn ch hạm trưởng, khi hạm trưởng vào pḥng ăn các sĩ quan đng lên, hạm trưởng mi ngi mi đưc ngi. Mt sĩ quan kém thâm niên nht phi đng lên đc thc đơn "Thưa HT và quư vị sĩ quan, thc ăn hôm nay gm có... Và xin mi...". Chuẩn tưng hi: “Lúc nào cũng vy sao”? “D c tun nay bn bi quá nên sao cũng đưc”. Ông cưi và nói: "Tht là quan liêu, chúng tôi ng b ng bụi, ăn theo tiếng súng n..." Tôi đành cưi theo và ch nói đưc: “D tp tc là vy”. Ri sau đó nói lan man đ chuyn mà không đ cp đến chuyn ông đến Cam Ranh làm chi.

Chiến hm chy ŕ ŕ đến khi ti Cam Ram th́ quư quan đang hp, tôi mt quá nên ra lnh không kp và đă đng vào soái hm hơi mnh. Úi chao ơi, my ông Đại Tá đu chy ra hi và tôi đang đng trên đài ch huy đưa tay chào xong chy xung lo cho Chuẩn tưng sang tàu, mc du hai chiến hm cp vào khá sát nhau nhưng vn phi ch nhân viên bắc mt cu g b ngang chng 5 tc có tay vn, gi là Hm Kiu, v́ nh đâu khi đt chân t chiến hm này qua chiến kia, tàu di ra ri dp vào th́ sao. Đúng ra khi bưc chân lên hm kiêù, mt phi quay li vng lái tàu và chào lá quc k và nếu là khách quan trng th́ hạm trưởng phi chào li. Phn khác th́ thu th đng gác hm kiu s chào li. Khi Chun tưng bưc sang soái hm th́ ch có tôi chào tin đưa thôi. (Đại tá Tư Lệnh Hạm Đội hi: "Mt lm h Danh?" nghe sao mà thy hết mt luôn!!

*************

Th by ngày 29 tháng ba năm 1975 coi như Đà Nng b ng, tôi không dùng ch "MT", V́ Đà Nng vn đó ch là không c̣n chim đu đàn. Ông Tưng vùng I phi đi gp Tng Thng, ông Tnh trưng cũng không có đó, tri ơi, tôi nghĩ bên trong chc hn lon vô b.

Tháng sáu ngày by năm 2022,

Tôi ngi đây moi li trong kư c nhng ǵ c̣n nh đưc, biết rng có thiếu sót nhưng vn c̣n hơn gi trong tâm đ làm cái ǵ?

Thế ri tôi ri soái hm đ đi vng Bc.

Chiến hm ra khi vnh Cam Ranh, tôi ṿng qua vnh Nha Trang nơi Ḥn Ln đ hy vng anh ch và my cháu ca tôi có chy ra chy vào Ḥn Ln th́ ḿnh cũng cp cu đưc, nhưng tuyt nhiên. Tôi cũng có chn mt s ghe đánh cá và hi h chy đi đâu vy? H tr li chy v CN đ ch gia đ́nh. Tht thm thương!! Mt vài ngưi bn gi máy cho tôi bo: “Đng vào Cu Đá nghe, mt chiếc ging chiếc ca ông đang nghiêng ngay ti Cu Đá đây này”. H nói dân quân tràn xung tàu bt k ra sao nên tàu b nghiêng. Thôi th́ tôi đi. Có con làm hm trưng con tàu to đùng mà không đón mt ai đưc, ḷng d nào yên.

Ba mươi tháng Ba năm 1975

Tôi c̣n phi lang thang ra Đà Nng na. Ḷng lo s vô cùng. Đâu có chiến hm nào vi lc lưng súng mnh đ ym tr cho HQ 403 khi có biến đâu. Mc dù biết nhng chiếc tàu nh ca phía bên kia chưa vào kp. Lnh bo phi đón cho đưc mt v Đi tá và mt đoàn quân đang v đến Đà Nng. Tri ti ri mà phi vạ ca bin Đà Nng, có thy ǵ đâu. Ban đêm nh́n vào vách núi không th nào ưc tính đưc là xa bao nhiêu và là gn bao nhiêu. Đng vào th́ sao? li đy ch chúng vào? Có bao nhiêu đèn soi sáng cc mnh phi dùng hết, ri vào tng hm nh và kêu gi Đi tá ơi Đi tá hi, hăy đt la lên cho chúng tôi thy đưc. Và tuyt nhiên nhng ǵ ḿnh cu mong không có đưc. Cứ như vy qua hết đêm, không đón đưc ai, không biết h s phi đi theo quc l bng đưng b cho đến khi nào.

Cho đến sáng hôm sau, tôi vn lang thang đy (ca vnh Đà Nng) , ghe nh vn chy ra, vn đy ngưi và vn c gng đến HQ 403, và cũng không làm sao leo lên đưc, v́ sóng dp rt nguy him, dĩ nhiên chúng tôi rt c gng nhưng ai cũng v k, h đeo ṭn ten thang dây đ kéo giúp ngưi, nhưng dân s không dám đng lên t chiếc ghe ca h, va đng lên vói tay th́ sóng dp h li té li xung ghe. Tôi dn nhân viên chuyn li c theo tàu ti mt nơi yên ng hơn ri s lên tàu, nhưng h nôn n hi h làm sao y, h chy đi và theo b cũng xuôi Nam. Trên mt trong nhng chiếc ghe dân, có mt chiếc có phu nhân ca mt sĩ quan ca HQ 403, ông y cho tôi biết và tôi cho ngng tàu, tôi nói: Trung úy leo xung đu thang dây, tôi cho tàu xoay vng sóng ngưc ri Trung úy c gng kéo bà xă lên, nh vài nhân viên đeo thang dây ph giúp, và kh ni ông nói ông s té. Th thêm dây thng xung ghe nhưng không hiu ti sao h không ct ghe. Nhân viên cũng bo ông như vy, nhưng ông không làm. Nghiă ǵ??? Và cũng như nhng chiếc khác, h quay vào chy gn b.

(Sau này  ông y rt thù tôi và trên đưng đoàn tàu đi Côn Sơn ông y toa rp vi mt sĩ quan khác đến kho súng đ ly súng đ thanh toán tôi mang HQ 403 v giao cho chính ph mi. (tôi viết ch này không hoa). Dĩ nhiên nhân viên đưa súng nhưng thông báo ngay cho ngưi H sĩ chuyên lo chuyn cho tôi. Thng em này rt tuyt cú mèo: dàn ngay mt s anh em khác ôm súng mi ngưi mt bc thang ri mi lên đài chỉ huy báo cáo.)

Tôi không c̣n phn s Đà Nng na và xuôi Nam.

Nhng chiếc thương thuyn ca các hăng ngoi quc cũng đy người, nh́n thy ti nghip và thm thương vô cùng. Đàn bà, tr em nhn nhác lo âu. Đu đi nng, thân trên st (tt c ngi trên boong tàu). Tôi hoàn toàn không biết h s đưc đưa đến đâu. Đi xa qúa th́ nưc có th đy đ nhưng ăn th́ sao đây? T t tôi cũng tt qua Qui Nhơn vào ngày th Hai 31 tháng ba 1975, không vào cng, ngưi tn cư cũng đông như Đà Nng. Gi th vào pḥng hành quân không ai tr li máy. Thêm mt tnh na không c̣n cp ch huy.

Máy liên lc PRC 25 tôi cho ly t các chiếc ghe ca dân quân lên đưc HQ 403, tôi cho nhân viên c gng ḍ tn s và đ yên đó trên đài ch huy đ theo dơi, cho nên đến đâu tôi đu biết đưc cp ch huy c̣n đó hay đă ra đi. Anh em chiến hu chi trên máy v́ tc gin mà dùng nhng t thô l. Có nhng nơi h có ư như my ng chy hết ri th́ anh em ḿnh t đánh.

Mt tây tháng Tư/1975, Nha trang tn cư.

Hai tây tháng Tư/1975, HQ 403 phi vào cp cu Cam Ranh đ đón gia đ́nh quân nhân, ch có dân chúng cu tàu, có l anh em Hi Quân đă cùng gia đ́nh ra đi bng cách nào đó. Bt đu tháo đây đ ra khi vnh Cam Ranh. Trong khi vn chuyn đ ra khi vnh th́: hai chiếc thương thuyn ca ngoi quc đang cp "xà lan" (pontoon ni). Thương thuyn hết hàng ri nên ni rt cao. Thang treo xéo 45 đ áp bên mn tàu, trên xà lan, mi ngưi chen chúc và tranh giành đ leo lên thương thuyn. Cnh tưng thương tâm không k xiết. T xà lan lên đến boong chính ca thương thuyn cao chng đ gn hai tng lu hoc hơn. V c gng giành thang và leo lên đơc, đưa tay vy ngưi chng đang đng trên xà lan. Hai ngưi vy tay ngoc nhau bng ḷng lm. H sp sa làm ǵ qúy v thng tưng đi. Chng hn ông chng s leo lên ri gp nhau trên thương thuyn, há. Không, không ai ng h làm chuyn mà không ai nghĩ đến, gi phút này mà tôi c̣n rùng ḿnh và há hốc ming đ thy s hong ht s hăi mun ra đi bng mi giá mi cách. Sóng đy đưa, xà lan dp vào thành tàu. Ngưi chng ly hết sc thy (ném, tung tùy ngưi dùng ch nào) đa lên cho v chp bt....Ri bây ging tưng na đi. C ba ngưi ra đi trong ḷng bin vnh Cam Ranh. Ném làm sao ti, v nhoài ngưi chp, rt xung, chng nḥai ngưi chp em bé đang rt xung,... Không phi mt ngưi hành đng như thế. Tôi nhm mt không dám nh́n na. Trong đu bao nhiêu oán trách, bao nhiêu chi bi mi ngưi, ta và thù. Tôi lng lng cho HQ 403 đi ra khi vnh. Th năm ngày 3 tháng 4/1975, th trôi ngoài Vnh CamRanh.

Phn này tr v sau cũng ch là xuôi Nam tng tnh mt, bc quân dân đưa v Vũng Tàu ri li đi. Bà con ḍng h ca hạm trưởng, ca sĩ quan, ca nhân viên, chúng tôi cũng nôn nả trong ḷng không nói ra nhưng mi ngưi đu biết vi nhau, c lo phn s. Đi Phan rang, đến B́nh Tuy, v.v... và c thế cho đến th By 12 tháng Tư năm 1975, HQ 403 v đến Sài G̣n vào mt bui trưa đ chng kiến s nôn nao, lo lng và hi h vô vng ca toàn dân.

KT THÚC BÀI T TRUYN CA TÔI P 47 NĂM.

Tôi cũng như mi ngưi, chy v nhà (cư xá Thanh Đa), hàng xóm cho biết đi đâu ri, ch có tôi biết nên tôi chy qua Nhà th Huyn sĩ th́ mi người đang tm trú nơi đây, tôi mng lm và an ủi mi ngưi c ở yên đó tôi s v đón nếu phi ra đi. (Ch gia đ́nh bên bà xă ch gia đ́nh đông ngưi ca tôi vn c̣n Nha trang v́ lư do....).

Đưc ba ngày Sài G̣n, sáng 16 tháng Tư 1975 khi hành đi Phan Thiết (hy vng) và ch ngoài khơi đ ri li t giă Phan Thiết vào ngày th Sáu 18 tháng Tư 1975 và kế tiếp là Hàm Tân ngày 20 tháng Tư 1975.

Lúc 19:00 gi ngày th Hai ngày 21 tháng Tư, Tng Thng Nguyn Văn Thiu nói chuyn trên đài, đến 21:00 gi th́ ngưi tuyên b T CHC, vào trao quyn cho Phó Tng Thng Trn Văn Hương.

(Chiu ti ngày 26 tháng TƯ/1975, trên đưng đi v Sài G̣n, khi đi ngang Mũi K Lân th́ cng ḿnh đang sp đâm vào mt ḥn đo nào đó, rt ln và đen ś vưt qua mũi HQ 403 ri th́ chiến hạm lc d dội, điu này cho biết là mt chiến hm nào đó va vưt qua, chuyn câu hi bng đèn vói theo nhưng không đưc tr li. HQ 403 đi sm hơn chng 2 phút th́ có l gi này không có ai đ viết li cuc Di Tn to ln này. Ngi đó nhp tim đánh nhanh và suy nghĩ li th́ ch có Đồng minh mi có chiến hm chy nhanh như vây và xut phát nơi không phi hi cng ln, và h́nh như hôm đó là ngày Đng minh rút dân s và quân s vc. Ch vơ đoán thôi v́ cho ti bây gi tôi vn nh như in trong đu v đêm y).

T mũi K Vân v li Sài G̣n ngày Ch Nht 27 tháng Tư/ 1975 lúc 11 gi đêm.

Hôm sau, 28 tháng Tư 1975, hp vi Đi tá Tư Lnh Hm Đi v vic Di Tn Hải Quân, chiu hp li và hu b vic di tn.

Những Giờ Phút Chót Tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH - Hội Quán Phi Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1Ngày 29 tháng Tư/1975, hp vi Đi Tá Phạm Mạnh Khuê v vic Hải Quân s cùng nhau ra Côn Sơn....Gp đưc Đại Tá Sơn, ông bo vào mưn xe ca Trung Tá Lê Thuần Phong đi đón gia đ́nh đưa xung tàuLái xe trên đưng Lê Thánh Tôn mi biết, dân chúng b hết, nhà ca, tim ph...ch ly ví d tim vàng Thế Tài b ngơ mà l không thy ai vào đ "ht". Thế mi biết cng sn dă man ác đc đến thế nào mà ngưi s chúng như s quỷ ma!

Và coi như xong, 20:30 gi HQ 403 ri SàiG̣n t cu - nh là gn dinh Thng Khiêm- nhưng có ngưi nói không đúng, vy th́ tôi xin đ quư v sa sai dùm. Đoàn chiến hm HQVNCH theo sông Soài Rp đ ra bin ln cui cùng va chiu ti th́ đến Côn Sơn (22:00 gi th Tư 30 tháng Tư năm Mt Chín By Mươi Lăm).

Thưa qúy Hi Quân, t Niên Trưng già dn nht cho đến thu th tr tui nht k t 1975, tôi không phi ngưi viết sách, viết truyn, có bao nhiêu kư c c̣n li đem viết ra đây cho mi ngưi bi hi xúc đng tưng nh. Cá nhân tôi hin ti gi phút này nưc mt đang chy ṛng ṛng.

Xin kính thân chúc tt c luôn đưc kho mnh, hnh phúc hin ti có đưc vi con cháu là qúy hóa vô cùng.

Đc bit gi đến Hi Quân Đi Tá Nguyễn Xuân Sơn Tư Lnh Hm Đi vi ḷng kính mến vô vàn.

Không đưc đi tp dch khi chiến hm vào th́ không cm đưc HQ 403, mà không cm đưc HQ 403 th́ đâu biết đưc mt s di tn chưa tng có trong lich s.

Kính Thân Chào

Thủy Th Già Nguyn Thành Danh, Hm Trưng cui cùng HQ 403.

Texas ngày 19/07/2022  

Trở lại