Bun Cho Cái Tui Già

Bên ny (dân Tây) có li khuyên:

Không mua nhà ln đ con cháu thnh thong đến thăm có nơi , hy xài tin đó đi. C đ chúng thuê khách sn v́ đó là lư do người ta xây khách sn (…that is what hotel for). 

– Nên gn con đ tin thăm viếng, nhưng không quá gn đ chúng đem con đến gi hng ngày. Nên nh là bn đă làm xong bn phn ca ḿnh (… you have paid your due).

***

S THT: Cha m và con cái

Lc quan hay bi quan ? Hay cn phi có cái nh́n triết lư ?

Bài nên đc đ hiu rng ḿnh ch nên lo cho con cái xong bn phn ri th́ đng bao gi trông cy chúng điu ǵ. Ḿnh hăy sn sàng khi già không c̣n làm vic ni th́ vào nursing home như vy th́ ḿnh s bt kh. Đi sng này ai cũng ging như vy mà thôi! Ḿnh cũng c̣n có phúc hơn rt nhiu người là bên này ḿnh được hưởng tr cp dù có làm vic hay không cũng được và có c housing na vy th́ ch nên bi quan mà nên chp nhn nhng ǵ cuc đi đă dành sn cho ḿnh ri!.. Không chng ti khi già li cùng các bn đng tui vào chung mt nursing home th́ li c̣n vui na đy! 

Mi quí v đc và nh đ đi hai thân già bt kh…..!!!!!

Quí v thy nhng cp v chng có 9,10 người con, dù là k sư, bác sĩ, h vn kh v́ con cái bc bo!!! Nói chi quí v ch4 hay 5 con! Chính bn thân tôi đă gp nhiu cha m kh v́ s bc bo ca con cái x M này ! Con h là nhng người có hc, giu có, nhưng h vn phi đi “share” pḥng hay “get line” sau lưng tôi đ xin nhà “low income”… Bài đc sau rt chính xác và thiết thc. Xin quí v đc và nh dùm tôi cho đi ḿnh bt kh v́ chính nhng đa con mà ḿnh đă sut đi hy sinh cho chúng nên ngui. Tôi đă đc được 1 bài rt hay: Nếu l sanh con th́ : vui vi con khi chúng c̣n nh. Lo cho chúng hoc hành nên người,và khi chúng trưởng thành, có gia đ́nh ri th́ quên chúng đi đ sng.Và đây là điu quan trong : Đng trông mong chúng báo hiếu , ko tht vng nng n…!!!!???(sách nói nhé) Chính v́ biết rơ điu này nên bn thân tôi ,đă 73 xuân xanh, ngày ngày đi pḥng “gym” 3 tiếng đ tp th dc, bơi li…v́ bà xă đă bnh ri, tôi bnh na là ch c̣n nước dt nhau vào “nursing home” thôi??? Thân chào và chúc quí v nhiu sc khe .

Mt bài rt hay, hăy ráng đc cho hết, đng đc na chng ri cho qua !!!

Trong truyn c, người ta có k chuyn mt ông phú h và bn người con trai. Khi bn người con này ln lên lp gia đ́nh, ông phú h này đem mt phn gia tài chia cho bn người con, phn c̣n li v chng ông gi đ dưỡng già. My năm sau khi v ông qua đi, my người con s rng ông s t́m v mi, lúc có con, gia tài này phi chia cho nhng đa con khác. Chúng bàn vi nhau thuyết phc cha, v vi ḿnh, săn sóc cha tht chu đáo, sung sướng đ ông không cm thy cô đơn, khi cn phi tc huyn. Được ít lâu, chúng thuyết phc ông phú h chia hết tài sn cho chúng. Bùi tai và thy không cn gi riêng cho ḿnh mt tài khon nào, ông đng ư đem gia tài chia hết cho bn đa con. Sau đó ông đến vi đa con th nht, nhưng đa con này nghe v, ch được ít hôm, bo ông đến nhà đa em kế. C như thế, không được vi đa con nào. Không mt đng xu dính túi, người cha b b rơi, phi đi kht thc tng nhà. By gi cây gy cũng c̣n có ích hơn là nhng đa con. Cây gy đó có th giúp ông già xua đui nhng con chó, ḍ dm trên đường, tránh nhng vũng nước và giúp ông nhng lúc yếu chân sp ngă.

Câu chuyn này sao ging câu chuyn ca mt bà m Qun Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai v chng đem mt đàn con vượt bin sang M. Trong nhiu năm, ông bà va nuôi con khôn ln, ăn hc thành tài, dng v g chng cho con, va tu được mt căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chng qua đi ít lâu, bà v được con cái thuyết phc nên bán ngôi nhà đi, chia đu cho các con ri v vi con cháu cho đ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng ln lượt vi nhiu đa con, chu cnh bc đăi và cui cùng bà quyết đnh phi ri khi nhà nhng đa con y. May thay, trên đt M, bà già cô đơn này c̣n có ch nương ta, đó là mt món tr cp nh và ngôi nhà “housing” mà chính ph đă đành cho bà. Nếu mt x s khác, chc bà cũng cn đến mt cây gy.

Nhng đa con mua nhà mi có th đă không tính đến mt ch cho cha m già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiu bc cha m khi lung tui, con cái lp gia đ́nh đi xa c ri, mà vn gi cái nhà cũ nhiu pḥng, vi ư nghĩ dành cho con lúc tr v thăm viếng. Tôi có mt người bn được con trai bo lănh sang M, nhưng ch ít lâu sau cô con dâu mun chng bán căn nhà đang và đi mua li mt cái nhà nh hơn, ly lư do đ tiết kim cũng là lư do đ cha m chng phi dn ra.

Cha m đi vi con lúc nào cũng hết ḷng. M có th lăn vào la đ cu con, cha có th đ m hôi nhc nhn đ đa con có được mt n cười hnh phúc, nhưng nhng đa con, khi đă có gia đ́nh riêng ca ḿnh, không gi được s chăm sóc, lo lng cho đi sng ca cha m. Người m nào cũng mi đêm kéo chăn đp cho con, s trán con, hnh phúc theo tng n cười ca con, nhưng bây gi con xa, thi gi dùng đ gi v thăm m đôi khi cũng hiếm hoi.

Ông Chu Dung Cơ nói v mi liên h gia cha m già và con cái:

“Cha m thương con là vô hn, con thương cha m là có hn.
Con b
nh cha m bun lo. Cha m bnh con đến nḥm mt cái, hi vài câu thy là đ.
Con tiêu ti
n ca cha m thoi mái, cha m tiêu tin ca con chng d chút nào.
Nhà c
a cha m là ca con. Nhà ca con không phi là nhà cha m.
m đau trông cy vào ai? Nếu m đau dai dng có đa con hiếu nào bên giường đâu (cu bnh sàng tin vô hiếu t)”.

Và li khuyên đi vi các bc cha m là: “Khác nhau là như vy! Người hiu đi coi vic lo cho con là nghĩa v, là nim vui không mong báo đáp. Ch báo đáp là t làm kh ḿnh.”

Cũng có nhiu con cái nuôi cha m. Lun Ng chép, T Du hi v đo hiếu. Khng T đáp: “Ngày nay người ta cho nuôi cha m là hiếu, nhưng đến chó nga kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha m th́ có khác chi!” Người già không khác nhng đa tr, nhiu khi hay ti thân, hn di và d phin mun, con cái có th cho cha m ăn ung, hu h cha m khuya sm nhưng rt khó biết đến ni bun ca cha m lúc v già.

Người th ht tóc cho tôi biết v con cái ca ông, c hai đa con đu có nhà riêng, cùng trong qun Cam, nhưng không my khi chúng đin thoi hi thăm ông. Tháng trước, ông bnh, nm nhà mt tun l mà cũng chng đa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm: “Ch tr lúc nào chúng cn nh đến ông vic ǵ đó”, và bun bă kết lun: “ M này, có chín đa con, cha m già bnh cũng phi vào nursing home thôi!”

Tuy vy, nursing home Âu M, mang tiếng là văn minh, hin đi nhưng liu rng đây có phi là nơi yên n cho nhng ngày cui cùng ca tui già không? Ti các vin dưỡng lăo trên đt M mi năm có hàng chc ngh́n trường hp khiếu ni v́ cách đi x ca nhân viên như b bê, đánh đp, đi tiu tin, ói ma mà không dn dp, không cho ung nước, t hi nht là đi vi nhng bnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc tŕnh ca B Y Tế Minnesota cho ta thy ch trong ṿng 5 tháng đă có 15 trường hp bnh nhân mt trí nh b hành h, trong đó có nhng v như b chc gho liên tc, b nh nước bt vào ming. Phi chăng nhà dưỡng lăo, chng cui đi ca người già là chn đa ngc có tht trên trn gian như thế!

Vy th́ con cái có hiếu tâm, xin cu nguyn cho các đng sinh thành sm ra đi trước khi h tr thành nhng người mt trí lú ln, nm sut ngày mt ch, tiêu tiu không kim soát được. Thy cha m ln tui mà c̣n minh mn, mnh khe nên mng, mà thy cha m ra đi nh nhàng, trước khi phi chu nhng cnh đau ḷng ca tui già li càng mng hơn.

Tuy vy, rt nhiu gia đ́nh người Vit trên x người có được nim an i là h có nhng đa con Vit Nam, nht là nhng đa con ca mt gia đ́nh nghèo khó, ln lên trong chiến tranh và thông cm được ni thit tḥi bt hnh ca cha m.

(Sưu tm trên net)

Trở lại