ĐẤT NƯỚC TA
Liên Hôi Chương

 

 

 


Khi đất nước trong cơn đau khổ.
Dân hằng ngày chịu cảnh đắng cay.
Của công ta tạo dựng hôm nào.
Nay bọn chúng ra tay cướp hết.
Chúng lại nói ta đây làm phản.
Rồi đưa ta đến chổ lao tù.
Chúng vinh danh chúng v́ dân-tộc.
Nhưng thực t́nh là lủ tay sai.

Dân-tộc này xưa nay đều khổ.
Hết ngoại xâm lại đến giặc nhà.
Muốn ḥa-b́nh,không được yên thân.
Muốn ấm no,không cơm chốn ở.
Muốn tự-do,bị đánh bầm ḿnh.
Muốn độc-lập,thêm càng nô-lệ.
Sao cứ khổ cuộc đời tranh đấu.
Mà cứ theo đuổi chi chủ- nghĩa.

Không đấu tranh tự-do dân-chủ.
Ta cần nên dựng lại chính-quyền.
Nhà nước tốt đời dân sẽ tốt.
Biết lo dân,dân mới yên thân.
Phải với dân một ḷng một dạ.
Khổ cùng dân mới thấy dân t́nh.
Bỏ tiền tài của cải v́ dân.
Được như thế VIỆT-NAM mới tiến.

Lkchương.
feb-14-2012

trở lại