Khi Em đến

 

       

 Khi em đến ,  

 Trăng vừa đi ngủ  

 Đm tối m u   

 Như đm ba mươi  

 Đn đường vng nhạt 

 Gặp nhau ngậm ngi  

 Bao lời muốn tỏ   

 Nhưng rồi lặng im  

 Đm tối đồng la

 Ci then đng cửa 

 Thi rồi mất nhau ..........

                                      

Thng 11-2004
Tuyết Phan Sng Hn

 

Trở lại