Ngày Việt-Nam Cộng-Ḥa

 


Chuyện đất đai ta nên nói đến.
Đảo Hoàng-Sa là đảo Việt-Nam.
Từ thời vua Gia-Long triều Nguyễn.
Hằng năm ra đảo cúng đất trời.
Cho đến cuối thời vua Minh-Mạng.
Tục lệ này chấm dứt từ đây.
Đảo của ta do nước ta giữ.
Măi đến nước Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Đảo Hoàng-Sa vẩn của Việt-Nam.
Được quốc-tế công nhận hẳng hoài.
Sau hiệp-định Genève năm bốn.
Đất nước ta lại bị chia hai.
Miền Bắc do Cộng-sản cầm đầu.
Miền Nam với chính-thể Cộng-ḥa.
Phân chia chỉ tạm thời ngưng chiến.
Để dân có thời gian định đoạt.
Vận mệnh của quốc-gia chính ḿnh.
Với cuộc tổng tuyển cử tự-do.
Chọn một chính thể hợp Việt-Nam.

Nhưng đến năm một chín năm tám.
Với chủ trương xâm chiếm Miền-nam.
Phạm-văn-Đồng âm mưu bán đảo.
Lấy biển Hoàng-Sa của Miền-Nam.
Như món tiền trả trước choTaù.
Rồi tiến hành xâm lược chiến tranh.
Trên khắp cả mọi vùng đất nước.
Bởi văn kiện bán biển mù mờ.
Nhầm che mắt cộng đồng quốc-tế.
Bày ra chuyện Giải-phóng Miền-nam.
Gây rối loạn Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Với lối đánh chủ trương khủng bố.
Đặt bom gài ḿn nơi công-cộng.
Phá hoại đường xá cả nhà trường.


Hoàng-Sa của Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Bị đánh chiếm bởi quân Tàu-cộng.
Nó không mất bởi tay Việt-cộng.
Trong chiến dịch giải-phóng Miền-nam.
Nói rỏ ra là quân Việt-cộng.
Chưa hoàn thành giải-phóng Miền-nam.
Hoàng-Sa chính là đất c̣n lại.
Thuộc về nước Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Người hải ngọai ta cần lên tiếng.
Đ̣i chủ quyền quần đảo Hoàng-Sa.
Bắt đầu cuộc đấu tranh công-lư.
Dựng danh dự Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Để tố cáo bọn quân Tàu-cộng.
Đă xâm chiếm lảnh thổ Việt-Nam.
Thực thi chủ-nghĩa thực-dân mới.
Nhầm thôn tính toàn vùng Nam-Á.
Cũng để tố Việt gian Hồ-Đồng.
Đă vi phạm hiệp-định Genève.
Bày mặt trận Giải-Phóng Miền Nam.
Gây chiến-tranh trên toàn đất nước.
Ta cần có một ngày kỷ-niệm.
Để tưởng nhớ Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Trong ngày hai mươi sáu tháng mười.
Ngay trước trụ-sở Liên-hiệp-quốc.
Với lá cờ vàng 3 sọc đỏ.
Tượng trưng đấu tranh cho tự-do.
Dân-chủ nhân-quyền cho dân-tộc.
Bởi nhân-dân Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Đó mới chính lá cờ Tổ-quốc.
Đại diện dân Việt-Nam anh-hùng.
Việt hải ngoại đấu tranh dựng nước.
Xây lại nước Việt-Nam tự-do.
Với dân-quyền mục đích đấu tranh.(1)
Để nhân-dân có quyền được đất.
Cuộc đấu tranh phải được ôn ḥa.
Trong h́nh-thức đấu tranh Ḥa-b́nh.(2)
Không quân đội và không chính-quyền.(3)
Chỉ nhân-dân Việt-Nam Cộng-Ḥa.
Theo như luật quốc tế định ra.
Ta lên tiếng đ̣i lại chủ-quyền.
Đảo Hoàng-Sa ta đang bị mất.
Bởi thế lực cường quốc Tàu Cộng.
Phủ nhận những hiệp-ước bất công.
Được kư bởi cộng-sản Việt-Tàu.
Phải có NGÀY VIỆT-NAM CỘNG-H̉A.
Để tưởng nhớ nước VIỆT-NAM TỰ-DO.
Lên tiếng trước cộng-đồng thế-giới.
Tàu bành trướng chủ-nghĩa thực-dân.
Lkchương ngày 09-6-2012
Ghi chú:
1.-Dân-quyền bao gồm nhân-quyền+quyền được có đất+quyền sống phải ra ngưới
nghĩa là chính-phủ phải lo đến đời sống của người dân,tài sản quốc-gia phải được
chia dưới h́nh thức an-sinh xă-hội.Cộng-sản chủ trương tài sản gom về chính-quyền,
dân-quyền chủ trương tài-sản quốc-gia phải được chia cho dân được hưởng.
2.-Đấu tranh ḥa-b́nh là phương thức đấu tranh phải hợp với an ninh địa phương,
không bạo động không khủng bố,đồng thời cũng cho đối phương hiểu được không
có hận thù trong việc đấu tranh.
3.-Không thể nhân danh quân-đội hay chính-quyền để đấu tranh mà chỉ có nhân dân
VNCH yêu cầu quốc-tế cứu xét việc xâm chiếm Hoàng-Sa của TQ và chuyện PVĐ
cướp vùng biển Hoàng-Sa của VNCH là vi phạm nguyên tắc quốc-tế công-pháp,
nhân-dân VNCH thay mặt ND Việt-Nam phủ nhận tất cả những hiệp-ước bất b́nh
đẳng về đất đai được kư giữa TQ và VC.
Nếu nhân danh QĐ hay chính-quyền là vi phạm đến nguyên-tắc ngoại-giao giữa
các quốc-gia,ta cần lưu-ư đến điểm này.

trở lại