Xuân lại về 

 

 Nắng Xuân lung linh ,

Gió Xuân  th́ thầm

Anh c̣n nhớ không ????

Mùa Xuân năm ấy .....

Cùng nhau sánh vai ,

Dưới rặng Xoan già

Th́ thầm to nhỏ .....

Chúng ḿnh yêu nhau

Măi hoài em nhé ! ! !

Nhưng rồi anh ơi ,

T́nh theo năm tháng

Viễn du mất rồi

Ta dành mất nhau ………

          Belgique một ngày đầu Xuân  21-03- 2004

                          Tuyết Phan Sông Hàn

 

Trở lại